VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

PATVIRTINTA
Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės
pagalbos centro direktoriaus
2019 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V- 26

 

 

KUDIRKOS NAUMIESČIO PARAPIJOS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS GYVENTOJAMS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centro (toliau – Pagalbos centras) Vidaus tvarkos taisyklės gyventojams (toliau – Taisyklės) yra vidaus veiklos dokumentas, reglamentuojantis gyventojų gyvenančių Pagalbos centre (toliau – gyventojai) teises ir pareigas.
2. Paslaugos pradedamos teikti, kai asmuo ar jo globėjas ir Pagalbos centras pasirašo sutartį, kurioje numatytos socialinės globos teikimo sąlygos.
3. Į Pagalbos centrą nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis.
4. Gyventojas iki sutarties pasirašymo yra supažindinamas su Taisyklėmis ir kitais vidaus veiklos dokumentais, reglamentuojančiais gyvenimą Pagalbos centre jam priimtina forma.
5. Atvykus gyventojui į Pagalbos centrą, sudaromas adaptacijos ir preliminarus Individualus socialinės globos planas.
6. Draudžiami daiktai – bet kokie daiktai (reikmenys), gaminiai ar medžiagos, kurių naudojimas uždrausta arba ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų, užtikrinant saugumą, sveikatos apsaugą ir kitus visuomenės poreikius (pvz.: ginklai, narkotinės bei psichotropinės medžiagos ir kt.).

 

II SKYRIUS
GYVENTOJŲ PAREIGOS

7. Gyventojas privalo:
7.1. Dalyvauti (pagal sveikatos būseną):
7.1.1. kuriant gyvenamąją aplinką – pačiam tvarkyti ir prižiūrėti savo gyvenamąjį kambarį, bendrąsias Pagalbos centro patalpas, jų švarą ir tvarką;
7.1.2. Pagalbos centro patalpų ir teritorijos tvarkymo darbuose.
7.2. Laikytis asmeninės higienos reikalavimų: kasdien plauti kojas, praustis duše, valytis dantis, laiku pasikeisti rūbus.
7.3. Kasdien vykti į valgomąjį maitintis nustatytu laiku:
7.3.1. pusryčiams – 900 val.;
7.3.2. priešpiečiams – 1100 val.;
7.3.3. pietums – 1300 val.;
7.3.4. vakarienei – 1700 val.;
7.3.5. naktipiečiams – 1900 val.
7.4. Reguliariai naudoti gydytojų paskirtus vaistus. Vaistai gyventojui paduodami sveikatos priežiūros kabinete, gyvenamajame kambaryje bei valgomąjame, kurie išgeriami bendrosios praktikos slaugytojo akivaizdoje.
7.5. Vykdyti gydytojo paskirtas medicinines procedūras bei dalyvauti konsultacijose.
7.6. Įsileisti į savo kambarį Pagalbos centro socialinio darbo ir sveikatos priežiūros darbuotojus bet kuriuo paros metu, kad būtų užtikrintas jo saugumas, kai darbuotojas stebi pablogėjusią sveikatos būklę.
7.7. Esant būtinybei leisti Pagalbos centro darbuotojams, gyventojų akivaizdoje, tikrinti asmeninius daiktus ir jų laikymo vietą bei patalpas.
7.8. Nedelsiant informuoti:
7.8.1. apie pastebėtus Pagalbos centro aplinkoje draudžiamus daiktus.
7.8.2. bendrosios praktikos slaugytoją ar socialinį darbuotoją, ar socialinio darbuotojo ir slaugytojo padėjėjus apie savo sveikatos pablogėjimą.
7.8.3. pirmą sutiktą darbuotoją, kilus gaisrui, susižeidus, įvykus nelaimingam atsitikimui ar kitais ypatingais atvejais.
7.9. Laikytis Taisyklių, gerbti kitus Pagalbos centro gyventojus ir darbuotojus.

 

III SKYRIUS
GYVENTOJŲ TEISĖS

8. Gyventojas turi teisę:
8.1. Į privatumą. Užsirakinti savo gyvenamajame kambaryje ar reikalauti jo privatumą užtikrinančių sąlygų, kai sveikatos priežiūros specialistas atlieka apžiūras ar individualios priežiūros darbuotojas asmens higienos paslaugas.
8.2. Susipažinti su visa su jo asmeniu susijusia dokumentacija, esančia Pagalbos centre.
8.3. Kviesti į savo gyvenamąjį kambarį lankytojus (gyventojus ar atvykusius giminaičius) iki 18 val., jei jie laikosi nustatytų Gyventojų lankymo tvarkos taisyklių.
8.4. Būti atstovaujamiems Gyventojų tarybos, kuri turi bendrame gyventojų susirinkime priimtus tarybos nuostatus, patvirtintus Pagalbos centro direktoriaus įsakymu.
8.5. Kreiptis į Pagalbos centro direktorių žodžiu arba raštu įvairiais klausimais ir prašyti atsakymo.
8.6. Kreiptis įvairiais klausimais į Pagalbos centro steigėją, kontrolės bei kitas institucijas ir įstaigas, prašyti socialinių darbuotojų tarpininkavimo pagalbos.
8.7. Saugiai laikyti asmeninius daiktus, užsirakinant savo asmenines gyvenamąsias patalpas, spintą ar spintelę, jeigu įvertinus gyventojo savarankiškumą, tai nesudaro pavojaus jo ar kitų gyventojų saugumui. Nesavarankiškų gyventojų pinigams ir kitoms vertybėms tvarkyti Pagalbos centre sudaryta komisija, kuri užtikina teisingą pinigų ir kitų vertybių saugojimą, naudojimą ir apskaitą.
8.8. Pagal gyventojo pomėgius dalyvauti užimtumo veiklose.
8.9. Esant poreikiui, turėti galimybę tiesiogiai bendrauti laiškais, telefonu, internetu.
8.10. Naudotis buitinėmis skalbimo mašinomis, video aparatūra ir kt.
8.11. Pagal galimybes ir pageidavimus užsiimti maisto savo poreikiams ruošimu, pagalbos centre veikiančioje virtuvėlėje.
8.12. Atvykus lankytojams, naudotis svečių kambariu, virtuvėle. Lankytojams, atvykusiems iš toliau, gali būti sudaryta galimybė nakvynei.
8.13. Išsakyti pageidavimus dėl Pagalbos centre dirbančio personalo atliekamų funkcijų, elgesio ir pan., dėl gyvenamojo kambario kaimyno pasirinkimo ir kita.
8.14. Savarankiškai išvykti iš Pagalbos centro vienai dienai ar ilgesniam laikui, parašius prašymą, gavus socialinio darbuotojo ir bendrosios praktikos slaugytojo sutikimą ir raštišką leidimą dėl išvykimo:
8.14.1. Išvykti laikinai iki 45 kalendorinių dienų per metus (dėl gyventojui svarbių priežasčių gyventojo (globėjo, rūpintojo, šeimos narių ar artimų giminaičių) prašymu gali būti nustatytas ir ilgesnis laikotarpis).
8.14.2. Išvykti iš Pagalbos centro visam laikui savo noru (jeigu yra veiksnus) į bendruomenę, tik pagalbos centro administracijai įsitikinus, kad gyventojas gali gyventi savarankiškai, ir bus užtikrintos tinkamos gyvenimo sąlygos ir paslaugos bendruomenėje.

 

IV SKYRIUS
GYVENTOJAMS DRAUDŽIAMA

9. Gyventojui draudžiama:
9.1. Vartoti alkoholinius gėrimus ir narkotines ir psichotropines medžiagas.
9.2. Naudoti vaistus savo nuožiūra, nepasitarus su gydytoju arba bendrosios praktikos slaugytoju.
9.3. Savavališkai, be leidimo išvykti iš Pagalbos centro teritorijos.
9.4. Niokoti Pagalbos centro ir svetimą turtą.
9.5. Įeiti į kitą gyvenamąjį kambarį, negavus gyventojų kvietimo ar leidimo.
9.6. Nuo 22 val. iki 6 val. klausytis garsios muzikos, priiminėti svečius ar kitaip trikdyti ramybės laiką.
9.7. Įžeidinėti ar kitaip žeminti pagalbos centro gyventojus ir darbuotojus.
9.8. Rūkyti gyvenamuosiuose kambariuose ir bendrojo naudojimo patalpose, koridoriuose ir kitose Pagalbos centro teritorijos vietose.
9.9. Pasisavinti (naudoti) svetimą turtą, negavus savininko sutikimo.
9.10. Savavališkai taisyti (remontuoti) elektros prietaisus ir kitus įrengimus.
9.11. Įsinešti ar turėti draudžiamus daiktus, keliančius pavojų asmens ir aplinkinių sveikatai ar gyvybei.
9.12. Be darbuotojų, vykdančių tarnybines pareigas, leidimo ir priežiūros maudytis vandens telkiniuose.
9.13. Ignoruoti (nereaguoti) darbuotojų, vykdančių tarnybines pareigas, reikalavimus, pastabas.

 

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Veiksnus gyventojas, nuolat nesilaikantis Taisyklių reikalavimų, gali būti pašalinamas iš Pagalbos centro.
11. Gyventojas atsako asmeniškai už šių taisyklių 9.1, 9.4, 9.9, 9.11 papunkčių reikalavimų nevykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Už šių Taisyklių vykdymo kontrolę atsakingi socialiniai darbuotojai.

_______________