Asmens duomenų apsauga

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (plačiau)

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS (parsisiųsti)